Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Återställandegaranti

Länsstyrelsen ställer krav på att mark åter­ställs efter att ett till­stånd för exploa­ter­ing av mark har upphört.

Exploa­ter­ing av mark kan till exem­pel vara upprät­tande av en grustäkt eller av en vin­d­kraftspark.

Få en kostnadsfri offert >

…eller Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Åter­stäl­lan­de­garan­ti

Ett till­stånd bevil­jas för speci­fi­ka peri­oder och som säk­er­het för att marken kom­mer att åter­stäl­las ställer Länsstyrelsen krav på en säk­er­het. Den säk­er­het som ställs ut kallas för åter­stäl­lan­de­garan­ti.

Garan­tin omfat­tar en finan­sier­ing vid åter­stäl­lande av mark och ställs ut till för­mån för Länsstyrelsen eller motsvarande myn­dighet. Garan­tin kan lösas in om entre­prenören som ska bedri­va åter­stäl­lan­det går i konkurs och inte kan full­bor­da sitt åta­gande.

Garan­tibelop­pet är i enlighet med det krav som Länsstyrelsen kräver för att till­stånd för exploa­ter­ing skall få ske.

Åter­stäl­lan­de­garan­tin löper under hela peri­o­den för till­stån­det. Peri­o­den kan vara upp till 20 — 30 år.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Läs mer om hur du blir kund och vad våra kunder tycker om oss här.