Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Betalningsgaranti

Med en betalningsgaranti garanteras säljaren betalning även om köparen inte kan betala.

I ett kon­trakt mel­lan en köpare och en säl­jare upp­kom­mer ofta en sit­u­a­tion som innebär att betal­ning skall genom­föras först efter att varan/tjänsten är lev­er­erad. Med en betal­nings­garan­ti, som alltid teck­nas av köparen, garan­teras säl­jaren betal­ning av varan/tjänsten även om köparen inte kan beta­la.

Få en kostnadsfri offert >

…eller Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Betal­nings­garan­ti

Betal­nings­garan­tin omfat­tar en garan­ti för betal­ning och kan lösas in om köparen går i konkurs och ställer in betal­ningar­na.

Garan­tibelop­pet uppgår till fak­tura­be­lop­pet och kan ned­skri­vas i enlighet med eventuell betal­nings­plan.
Garan­tin löper till att fak­tu­ran är betald och teck­nas i sam­band lever­ans eller beställ­ning.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Läs mer om hur du blir kund och vad våra kunder tycker om oss här.