Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Förskottsgaranti

I kon­trakt mel­lan en köpare och en säl­jare finns ibland överen­skom­melse om att köparen skall läm­na ett förskott på betal­nin­gen, van­ligtvis mel­lan 10–30% av kon­trak­ts­be­lop­pet.

Köparen kräver då ofta en säk­er­het från en tred­je part för åter­be­tal­ning av förskot­tet om lever­ansen inte sker enligt överen­skom­melsen.

Få en kostnadsfri offert >

…eller Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Förskotts­garan­ti

En Förskotts­garan­ti omfat­tar en åter­be­tal­ning av läm­nat förskott och kan lösas in om säljaren/leverantören går i konkurs och därmed inte kan full­bor­da sitt åta­gande.

Garan­tibelop­pet uppgår till det förskot­ter­ade belop­pet och kan reduc­eras i takt med dellever­anser och avveck­las helt senast vid god­känd slutbesiktning/leverans.

Förskotts­garan­tin löper i enlighet med vad som överen­skom­mits i kon­trak­tet. Ofta är förskotts­garan­tin tids­be­grän­sad och sam­man­fall­er med överen­skom­men betal­nings­plan.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Läs mer om hur du blir kund och vad våra kunder tycker om oss här.