Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Fullgörande- och garantitidsgaranti

Entre­pre­nad­kon­trakt innehåller ofta i enlighet med Allmän­na Bestäm­melser ett krav på att entre­prenören ska läm­na en säk­er­het till bestäl­laren som garan­ter­ar åta­gan­det under full­göran­de­ti­den och/eller garan­ti­ti­den.

Oftast ställer bestäl­laren krav på en kom­bin­er­ad full­görande- och garan­ti­tids­garan­ti, men garan­ti­type­r­na går även att bestäl­la var och en för sig.

Få en kostnadsfri offert >

…eller Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Full­görande- och Garan­ti­tids­garan­ti

Full­görande- och garan­ti­tids­garan­ti kallas ibland Byggaranti, Entreprenadgaranti eller Kontraktsgaranti.

En fullgörande- och garantitidsgaranti kan också kombineras med en sk Anbudsgaranti. Anbudsgarantin övergår med automatik till en Fullgörande- och garantidsgaranti om entreprenören vinner den aktuella upphandlingen (se mer under Anbudsgaranti).

Full­göran­de­garan­tin sky­d­dar bestäl­laren om entre­prenören går i konkurs och inte full­gör sitt åta­gande under entre­pre­nadti­den fram till godkänd slutbe­sik­t­ning. En fullgörandegaranti täcker merkostnader som kan uppstå på grund av att beställaren måste hitta en ny entreprenör som slutför entreprenaden och det kan också uppstå olika former av stilleståndskostnader samt interna kostnader.

En fullgörandegaranti täcker även brister i den installation som entreprenören har genomfört innan konkursen.

Garan­ti­tids­garan­tin sky­d­dar bestäl­laren mot extrakost­nad­er som kan upp­stå under garantitiden om entreprenören går i konkurs och inte kan full­göra sina åta­gan­den. En garantitidsgaranti täcker kostnader som kan uppstå för att åtgärda fel eller brister i installationen som uppkommer under garantitiden.

Enligt AB-regler­na är garan­tibelop­pet under full­göran­de­ti­den van­ligtvis 10 % av kon­trak­tssum­man, men kan vari­era beroende på bestäl­larens krav. Garan­tibelop­pet under garan­ti­ti­den är van­ligtvis 5 % av kon­trak­tssum­man, men kan vari­era beroende på bestäl­larens krav.

Full­göran­de­garan­tin bör­jar gäl­la i sam­band med att entre­pre­naden inleds och avs­lu­tas vid god­känd slutbe­sik­t­ning. I sam­band med slutbe­sik­t­ning inleds garan­ti­tids­garan­tin som löper under överen­skom­men tidspe­ri­od. Enligt AB-regler­na löper garan­ti­tids­garan­tin van­ligtvis under två eller fem år.

Vid tvist mellan beställaren och entreprenören om entreprenadens genomförande måste tvisten lösas innan en Fullgörande- och garantitidsgaranti kan användas.

En fullgörande- och garantitidsgaranti kan också ställas ut som så kallad On demand varvid skadereglering sker efter att utbetalning har skett.

Offertansökan

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Läs mer om hur du blir kund och vad våra kunder tycker om oss här.