Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Resegaranti

Pake­tre­se­la­gen föreskriv­er att alla före­tag som bedriv­er pake­tre­sev­erk­samhet skall läm­na en garan­ti till Kam­markol­legi­et som säk­er­het för resenär­ernas inbe­tal­da förskott och hem­trans­porter. Den säk­er­het som ställs ut kallas för Resegaran­ti.

Garan­tin innebär att resenär­er ersätts av en tred­je part om pake­tre­se­före­taget går i konkurs och inte infri­ar sina åta­gan­den. Garan­tibelop­pet är i enlighet med det belopp som Kam­markol­legi­et med­de­lar och är baser­ad på verk­samhetens ekonomiska omfat­tning. Resegaran­tin löper under hela peri­o­den för resev­erk­samheten.