Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Samarbetsintyg

I sam­band med ett anbuds­för­farande hän­der det att bestäl­laren vill ha ett intyg på att entreprenören/leverantören är kund hos oss.

Då kan vi stäl­la ut ett samar­betsin­tyg.

Få en kostnadsfri offert >

…eller Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Samar­betsin­tyg

I intyget bekräf­tar vi att vår kund för när­varande har en etabler­ad garan­ti­ram som kan utnyt­t­jas för utfär­dande av efter­frå­gade färdigstäl­lande-, och garan­ti­tids­garantier vid ingångna entre­pre­nad­kon­trakt.

Samar­betsin­tyget är kop­plat till gäl­lande anbud, men är till skill­nad från en anbuds­garan­ti oför­p­lik­ti­gande och kost­nads­fritt.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Läs mer om hur du blir kund och vad våra kunder tycker om oss här.