Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Insatsgaranti

Insats­garan­ti utgör en säk­er­het för insatser som beta­las till bostad­srätts­förenin­gen i sam­band med nybyg­gnad av bostad­srättshus.Insatsgaran­ti för­val­tas av Bolagsver­ket som i enlighet med 4 kap 2 § bostad­srättsla­gen kräver en insats­garan­ti för att bevil­ja till­stånd.

Få en kostnadsfri offert >

…eller Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Insats­garan­ti

Insatsgaranti skall generellt utfärdas om den slutliga kostnaden för föreningens hus inte är känd och därmed inte är redovisad i den ekonomiska plan som används som underlag för upplåtelseavtalen.  Vanligt är att garantin måste utfärdas om en bostadsrättsförening uppför flera hus som färdigställs vid olika tidpunkter eller om upplåtelse skall ske innan fastigheten är slutbesiktigad. Det är de av Boverket utsedda intygsgivarna som beslutar om den slutliga kostnaden kan betraktas som känd eller inte.

Insatsgaranti tecknas ofta i samband med att föreningen söker tillstånd för att teckna upplåtelseavtal men garantin kan också utfärdas tidigare. Ett vanligt skäl till att teckna garantin tidigare är att garantin kan användas i syfte att stärka säljprocessen.

Insatsgaran­ti utfär­das till ett speci­fikt belopp som sam­man­fall­er med det belopp som bostad­srätts­förenin­gen ämnar ta emot som insatser och upplå­telseavgifter i enlighet med den ekonomiska pla­nen.

En Insatsgaranti kompletterar en Förskottsgaranti. En förskottsgaranti krävs för att få tillstånd att teckna förhandsavtal och för att få samla in förskott/handpenning. En förskottsgaranti skyddar inbetalade förskott/handpenning i samband med tecknandet av det så kallade förhandsavtalet.

Insatsgaran­tin säk­er­ställer att bostad­srättskö­pare åter­får sin insats och upplåtelseavgift vid upp­sägn­ing av upplå­telseav­talet och kan lösas in i hän­delse av att förenin­gen går i konkurs och inte kan åter­be­ta­la insatser. Kriterierna för när en Insatsgaranti kan åberopas framgår av Bostadsrättslagen.

Insatsgaran­ti teck­nas nor­malt av entreprenören/projektören för bostad­srätts­förenin­gens räkn­ing och ställs ut till för­mån för köpar­na av bostad­srät­ter.

Insatsgaran­ti kan återkallas då pro­tokoll från fören­ingsstäm­ma vis­ar att den slut­gilti­ga kost­naden för förenin­gens hus har redovisats och att ett år har för­flu­tit därefter. Det är endast bostadsrättsföreningen som kan begära återställande av säkerheten. Återställande/friskrivning av Insatsgaranti görs genom en ansökan till Bolagsverket. En Insatsgaranti avslutas då utställaren mottagit garantin i retur från Bolagsverket.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Läs mer om hur du blir kund och vad våra kunder tycker om oss här.