Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Exploateringsgaranti


I exploa­ter­ingsav­tal mel­lan exploatör och kom­mun finns krav på ekonomisk säk­er­het avseende  kost­nad­er för kom­munens utlägg i sam­band med uppförande av större exploa­ter­ingsar­beten.

Kost­nader­na ska åter­be­ta­las av exploatören under eller efter exploa­ter­ing­sup­p­dragets färdigstäl­lande.

Få en kostnadsfri offert >

…eller Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Exploa­ter­ings­garan­ti

Garan­tin avs­er en betal­nings­garan­ti, i regel ställd som On Demand, och kan lösas in om exploatören inte full­gör sina betal­nings­för­p­lik­telser till kom­munen enligt exploa­ter­ingsav­talet.

Garan­tibelop­pet motsvarar det sam­man­lag­da åter­stående betal­nings­be­lopp som exploatören är skyldig kom­munen. Kan ned­skri­vas i enlighet med eventuell betal­nings­plan.

Garan­tin löper till att betal­nings­för­p­lik­telsen är full­gjord och teck­nas i sam­band exploa­ter­ingsav­talets uppförande.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Läs mer om hur du blir kund och vad våra kunder tycker om oss här.