Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Tullgaranti

En tull­gar­an­ti är en ekonomisk säk­er­het till för­mån för Tul­lver­ket.

Garan­tins belopp motsvarar det sam­lade belop­pet av kost­nad­er för tull och eventuel­la andra skat­ter och avgifter som ett före­tag måste erläg­ga i sam­band med import- och exportverk­samhet samt tran­si­teringar.

Få en kostnadsfri offert >

…eller Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Tull­gar­an­ti

Tul­lver­ket bevil­jar ett före­tag ett betal­ningsanstånd (tidi­gare kred­it­till­stånd) och utgör en kred­it­tid (upp­skov) om 30 dagar för att erläg­ga tull­skuld. Ett krav för att erhål­la betal­ningsanstånd är att en sam­lad tull­gar­an­ti ställs i de fall aktuell tull­skuld över­stiger 1000 euro under en peri­od om 2 månad­er.

I sam­band med ansökan om betal­ningsanstånd fast­ställs garan­tins stor­lek.
Tull­gar­an­tin löper så länge ett betal­ningsanstånd finns.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Läs mer om hur du blir kund och vad våra kunder tycker om oss här.