Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Bankgarantier

Vid en större entre­pre­nad kräver ibland bestäl­laren en garan­ti redan i sam­band med anbuds­för­faran­det.

En anbuds­garan­ti är att betrak­ta som en full­görande- och garan­ti­tids­garan­ti som bör­jar att löpa redan i sam­band med anbudet. För­lorar vår kund anbudet avs­lu­tas garan­tin, i annat fall övergår anbuds­garan­tin till en full­görande- och garan­ti­tids­garan­ti.

Garan­tibelop­pet är oftast i enlighet med AB regler 10% av kon­trak­ts­be­lop­pet.