Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Skattegarantier

Garan­tin innebär att skat­teob­jek­tets (försäkringsta­garens) för­p­lik­telser i form av inbe­tal­ning av skatt säk­er­ställs genom tred­je part.

Garan­tin omfat­tar en betal­ning av skatt i enlighet med beslut från Skat­tev­er­ket och kan lösas in om lever­an­tören går i konkurs och ställer in betal­ningar­na.

Garan­tibelop­pet är i enlighet med den sch­ablon som Skat­tev­er­ket med­de­lar i sam­band med utfär­dande av till­stånd för han­del med tex alko­hol.

Skat­te­garan­tin löper under hela peri­o­den för till­stån­det.

Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Skat­te­garan­ti